tekening.png

PROGRAMMA 2021

Privacyverklaring Midden in de Maak

MYbusinessmedia Holding B.V. ten aanzien van bezoekers van de beurs

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het Virtual Fair-platform dat wordt aangeboden voor de beurs. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door MYbusinessmedia Holding B.V. (hierna: MBM) als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Boreelplein 70 te Deventer met K.v.K. Veluwe en Twente 28.114.570.

MBM blijft zich continu inzetten om de privacy van haar klanten en bezoekers maximaal te beschermen. In deze Privacyverklaring vindt u alles om beter te begrijpen hoe MBM uw gegevens verzamelt en gebruikt, en om inzicht te krijgen in de keuzes die u hebt om uw gegevens te beschermen.

Het beschermen van persoonsgegevens is erg belangrijk voor MBM. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal MBM de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt
MBM de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat uw persoonsgegevens worden beveiligd.

1. MYbusinessmedia Holding B.V.

MYbusinessmedia B.V., gevestigd aan de Boreelplein 70 in Deventer, is uitgever van onder meer Vraag&Aanbod, Engineersonline, Kunststof en Rubber, Aandrijven en Besturen. Wij bieden MKB’ers en vakprofessionals vakinformatie aan via onder meer websites, nieuwsbrieven en vakbladen en door het organiseren van congressen en evenementen. Naast voormelde uitgaven levert MYbusinessmedia een aantal online services waaronder stoomonline.nl. Vanuit de naam Vraag en Aanbod biedt MYbusinessmedia de Nederlandse maakindustrie actuele vakinformatie in de vorm van print en online.

Om hieraan bij te dragen organiseren we met MBM een virtuele beurs genaamd Midden in de Maak. Om deze virtuele beurs te organiseren en de registraties te beheren zal MBM uw persoonsgegevens verwerken. MBM is verantwoordelijke voor deze gegevens.

2. Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken we?

MBM zal met behulp van het Virtual Fair-platform persoonsgegevens van u, als bezoeker, verwerken. MBM zal steeds van elke persoon die het platform bezoekt het IP-adres verwerken. Dit om op die manier de performantie en veiligheid van het platform te allen tijde te kunnen garanderen. Indien de betrokkene zich niet registreert of aanmeldt zullen er geen bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien de bezoeker zich registreert op het platform zal MBM aanvullend volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk wat de bezoeker zelf invult:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, naam bedrijf, functietitel);

 • Contactinformatie (adres, telefoonnummer, e-mailadres);

Er zullen geen bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt op het platform.

2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

MBM gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen:

 

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling alsook het verloop van de bestelling. Denk hierbij aan de registratie voor het inloggen en bezoeken van de Virtual Fair. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van diensten.

 2. Verder vinden wij het verlenen van service van groot belang. Om u vanuit service oogpunt zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij u middels e-mail of telefoon op de hoogte houden over andere producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 3. Het versturen van nieuwsbrieven en eenmalige relevante aanbiedingen (bijv. een uitnodiging voor een volgende editie van het event). Grondslag: uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken door u af te melden middels de afmeldlink of door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl.

 4. Wij willen u ontlasten. Dit doen wij door doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 5. De gegevens gebruiken wij verder om u en andere bezoekers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers hopen wij onze producten en diensten te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 6. Om u in de gelegenheid te stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites. Grondslag: toestemming.

 7. Om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 8. In sommige gevallen zullen wij uw gegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van een evenement waaraan u deelneemt, de auteur van een product dat u bij ons koopt of downloadt. Dit doen wij om u op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen (laten) doen en u in contact te brengen met aan het onderwerp gelieerde partijen. Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via privacy@mybusinessmedia.nl

 9. Met een account per website kunt u eenvoudig op onze digitale diensten inloggen. Door middel van het account heeft MBM de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. MBM legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. U kunt als gebruiker zelf bepalen welke diensten worden gekoppeld aan uw account. Ook kunt u zelf als gebruiker bepalen of danwel welke interesse en voorkeuren u aan ons kenbaar maakt.

 

MBM houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren. Indien u het niet op prijs stelt te worden voorzien van informatie, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding danwel registratie of bewerken in uw account, of schriftelijk dan wel via e-mail melden bij:

 

MYbusinessmedia

Postbus 58

7400 AB Deventer

klantenservice@mybusinessmedia.nl

 

Ook wanneer u niet meer via e-mail, maar per post op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van uw bestelling of uw factuur wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons laten weten via het hierboven vermeld adres.

 

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst tussen MBM en u als bezoeker. Zonder de verwerking van persoonsgegevens is het niet mogelijk om u de gewenste diensten te leveren en de producten te bezorgen.

2.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Voor het doen van een eenmalige relevante aanbieding van een specifieke leverancier op dit Virtual Fair-platform kunnen uw persoonsgegevens aan die specifieke leverancier worden bezorgd die uw persoonsgegevens verwerkt voor haar eigen doel en middelen om u een aanbieding te doen die zo relevant mogelijk is. Na het doen van deze aanbieding zal de specifieke leverancier uw persoongegevens met onmiddelijke ingang wissen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google-diensten voor het delen van minimale statistieken met een specifieke leverancier.

 

MBM maakt gebruik van één verwerker voor het opzetten en beheren van dit platform. Dit betekent dat het om een partij gaat die uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen, meer concreet namelijk het afhandelen van uw bestelling. Onder geen enkel beding zal de verwerker uw persoonsgegevens verwerken voor haar eigen doeleinden. Voor het beheren van het platform maakt MBM gebruik van Fairtual Technologies als verwerker.

 

MBM zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt zal MBM de passende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

2.4 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

MBM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan maximaal twee jaar na afloop van de beurs, en vervolgens verwijderd worden uit alle databases. Wanneer de bezoeker zijn account wenst te verwijderen zullen zijn persoonsgegevens die werden verzameld in functie van deze beurs met onmiddellijke ingang worden gewist.

Na afloop van deze Virtual Fair zullen uw persoonsgegevens verzameld tijdens deze beurs worden toegevoegd aan uw dossier binnen onze systemen.

3. Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

3.1 De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl

3.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar  privacy@mybusinessmedia.nl

3.3 Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl  

3.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

3.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl

3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl

3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

IIndien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Voor meer informatie kan u steeds terecht op . https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De websites van de Virtual Fair maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in het cookie-statement op https://virtualfair.be/cookiebeleid-eu/.